Dr n. med. Marcin Skórski

Specjalista kardiolog

Kardiologią interesował się już w podczas studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. Już wtedy aktywnie działał w kole naukowym studentów medycyny przy Klinice Kardiologii. Jest współautorem wielu prac naukowych i doniesień zjazdowych (publikowanych w Polsce i za granicą). Odbył staż w Klinice Kardiologii i Pulmonologii Uniwersytetu F. Wilhelma w Bonn. Jest stypendystą Ministra Zdrowia. Studia ukończył w 1998 roku - z wynikiem bardzo dobrym. 

Po stażu podyplomowym w 2000 roku rozpoczął pracę zawodową w Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie. Zdobył tam wiedzę i umiejętności praktyczne oraz odbył szkolenie specjalizacyjne. W 2005 roku uzyskał tytuł specjalisty chorób wewnętrznych.   Równocześnie z pracą zawodową podjął studia doktoranckie w Międzywydziałowej Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej w Lublinie. W ramach studiów prowadził zajęcia dydaktyczne ze studentami wydziałów: lekarskiego, pielęgniarstwa i farmacji. Studia te ukończył obroną pracy doktorskiej i uzyskaniem tytułu doktora nauk medycznych w 2003 r.  W 2007 roku - jako najmłodszy wiekiem w powojennej historii Lubelszczyzny - został lekarzem koordynującym (ordynatorem) oddziału chorób wewnętrznych SP ZOZ w Łęcznej. W 2009 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii.

Równolegle rozwija prywatną specjalistyczną praktykę ambulatoryjną. Podczas całej swojej pracy zawodowej dr n. med. Maciej Skórski szczególny nacisk kładzie na szkolenie własne w dziedzinie echokardiografii oraz stały kontakt z aktualnymi standardami postępowania i aktualnymi wytycznymi towarzystw naukowych. Systematycznie uczestniczy w zjazdach i konferencjach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz licznych kursach, szkoleniach i sympozjach. Bierze czynny udział w wielu międzynarodowych konferencjach, m. in. w USA, Niemczech, Włoszech i Japonii gdzie regularnie prezentuje prace naukowe, których jest współautorem.

W pracy z pacjentem jego pierwszoplanowym celem jest przede wszystkim dokładne zdiagnozowanie problemu zdrowotnego. Jest doświadczonym echokardiografistą, prowadzi terapię nadciśnienia tętniczego - zwłaszcza powikłanego oraz chorób współistniejących (cukrzyca, miażdżyca, otyłość). Pomaga pacjentom z przebytym zawałem serca, niewydolnością serca, kwalifikuje pacjentów do leczenia kardiochirurgicznego oraz przezskórnego, czy wszczepienia sztucznego rozrusznika serca. W jego ocenie każdy rodzaj i sposób terapii powinien być zindywidualizowany, oparty na możliwie najmniejszej liczbie tylko niezbędnych leków i - przede wszystkim – możliwie jak najbardziej efektywny.

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.