Regulamin zdalnego udzielania informacji i wsparcia medycznego

1. Definicje

Cennik
Zestawienie kosztów korzystania przez Klienta z Serwisu, stanowiące załącznik do Regulaminu

Dzień Roboczy
Dzień w przedziale poniedziałek - piątek

Klient
Osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu

Kodeks Cywilny
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

MEDIQUS
MEDIQUS Gołąbek i Partnerzy Lekarze spółka partnerska, z siedzibą w Krakowie (30-392), ul. Czerwone Maki 55/18, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 695052, NIP 6762536067, REGON 368281844.

Regulamin
Niniejszy dokument

Serwis
Usługa udostępniona przez MEDIQUS pozwalająca korzystanie Klientom z numerów: - głosowych premium o podwyższonej płatności

Usługi
Udzielanie informacji i wsparcia medycznego u dr n med. Jakuba Bukowczana świadczone przez Serwis

Ustawa o prawach konsumenta
ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.

Urządzenie
Narzędzie, z którego korzystasz w celu skorzystania z Serwisu

2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu.
 2. Celem działalności Serwisu jest świadczenie Usług przez MEDIQUS, polegających na umożliwieniu Klientom bezpośredniego kontaktu z dr. n. med. Jakubem Bukowczanem.
 3. W Regulaminie używamy pojęć, którym nadaliśmy określone znaczenie. Wszystkie definicje możesz znaleźć na wstępie Regulaminu.
 4. Możesz z nami się skontaktować w następujący sposób: 
 1. Usługa połączenia głosowego premium: telefonicznie pod numerem 708 888 944
 2. Pozostałe sprawy: +48 22 602 24 00
 3. E-mailowo: recepcja@mpacz.pl
 1. Regulamin jest dostępny na witrynie internetowej www.mpacz.pl w sposób umożliwiający Ci jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

3. Zasady działania

 

 1. Umowa zostaje zawarta:
  - z chwilą nawiązania przez Ciebie połączenia głosowego na numer premium (Umowa zostaje zakończona z chwilą zakończenia połączenia głosowego z numerem premium).
 2. Połączenia głosowe premium rozliczane są co 60 sekund z góry za każdą rozpoczętą minutę.
 3. Czas udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość SMS premium wynosi 7 Dni Roboczych i może ulec przedłużeniu, o czym zostaniesz powiadomiony.
 4. Usługa telefonicznej konsultacji premium dostępna jest w Dni Robocze w godzinach: 9.45-10.45 oraz 22.00-23.00.
 5. W celu skorzystania z Usług musisz posiadać urządzenie umożliwiające Ci dostęp do publicznej sieci telefonicznej z wyłączoną blokadą numerów premium o podwyższonej płatności.
 6. Serwis działa wyłącznie dla polskich numerów telefonicznych, chyba że z Regulaminu i Załączników wynika inaczej.
 7. Szczegółowe zasady techniczne i sposób korzystania z Usług możesz znaleźć w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

4. Płatności

 1. Płatność odbywa się za pośrednictwem Twojego operatora telekomunikacyjnego dostarczającego sieć publiczną do Twojego Urządzenia.
 2. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.


5. Prawo do odstąpienia od umowy  

 1. Nawiązując połączenie z numerem premium wyrażasz zgodę przed rozpoczęciem świadczenia ze strony MEDIQUS, że po wykonaniu Umowy nie będziesz miał prawa do odstąpienia od Umowy.
 2. Nawiązując połączenie z numerem premium, aby MEDIQUS wykonał Umowę przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 3. Nie możesz odstąpić od Umowy w przypadku jej wykonania przez MEDIQUS.


6. Reklamacje

 1. Reklamacje wynikające z naruszenia Twoich praw gwarantowanych ustawowo lub na podstawie niniejszego Regulaminu, możesz składać na adres recepcja@mpacz.pl lub numer telefonu +48 22 602 24 00.
 2. W reklamacji powinieneś nam podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałej sprawy.
 3. Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, to poinformujemy Ciebie, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji poprosimy Cię o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania.
 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego zostaniesz przez nas poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że nie wyraziłeś zgody na taki sposób porozumiewania się. 


7. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

 1. Jeżeli zgłosiłeś nam reklamację, ale z jakiejś przyczyny my jej nie uznaliśmy, możesz zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do jednego z sądów polubownych działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.
 2. Więcej informacji znajdziesz na stronie UOKiK: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Informujemy również o istnieniu platformy ODR (European Online Dispute Resolution platform), oraz możliwości wykorzystania jej w celu rozstrzygania sporów. Platforma jest dostępna pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 3. Możesz też uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nami, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl. 


8. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy nami a Tobą, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów prawa. 
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 
 3. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O zmianie Regulaminu poinformujemy Cię za pośrednictwem danych kontaktowych, które nam udostępniłeś. W informacji o zmianach napiszemy, kiedy wchodzą w życie (jednak nigdy nie będzie to wcześniej niż 14 dni od wysłania przez nas tej informacji). Po otrzymaniu informacji o zmianach, ale przed określonym przez nas momentem wejścia w życie tych zmian Regulaminu, możesz wypowiedzieć Umowę – wówczas nie będziesz związany nowym brzmieniem Regulaminu.

 

9. Polityka prywatności/ ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest MEDIQUS.
 2. Możesz skontaktować się z nami w sprawach dotyczących przetwarzania danych pod adresem: recepcja@mpacz.pl.
 3. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia Umowy.
 4. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, albowiem jest to niezbędne do wykonania Umowy oraz dla celów związanych z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez nas, tj. realizacją obowiązków księgowo – podatkowych oraz ochrony przed roszczeniami. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), b) oraz f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1).
 5. Przetwarzamy następujące Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e- mail.
 6. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty, z którymi współpracujemy takie jak: podmioty świadczące dla nas usługi teleinformatyczne, księgowe, podatkowe, prawne oraz organy administracji publicznej.
 7. Przetwarzamy Twoje dane przez okresy przewidziane w przepisach podatkowo – księgowych oraz w okresie przedawnienia roszczeń.
 8. Z związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nas masz prawo do:
  - żądania do nich dostępu,
  - żądania ich sprostowania,
  - żądania ich usunięcia,
  - żądania ich ograniczenia przetwarzania,
  - wniesienia sprzeciwu do ich przetwarzania,
  - żądania przeniesienia Twoich danych osobowych.
 9. W związku z przetwarzaniem przez nas danych, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Cennik
 2. Załącznik nr 2 – Szczegółowe zasady techniczne i sposób korzystania z Usług.
Strona używa plików cookies, abyśmy mogli świadczyć usługi na wysokim poziomie.
Ok